Organisasjon og involverte personer

UiO er prosjektkoordinator og i tillegg er forskere fra NMBUNIBIO og NINA involvert i prosjektet. Les mer om involverte personene nedenfor.

Professor Douglas W. Yu (University of East Anglia og Kunming Institute of Zoology) og Professor Rune Halvorsen (Naturhistorisk museum, UiO) er vitenskapelige samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere utenfor forskningssektoren er Norges SkogeierforbundNORSKOGOslo Kommuneskoger, SABIMA og WWF.

EcoForests rådgivende styre består av:


Håvard Kauserud (UiO) – prosjektleder


Professor i biologi ved Universitet i Oslo, med hovedfokus på soppers økologi og evolusjon. Har jobbet mye med DNA-baserte analyser av biodiversitet. Er spesielt interessert i hvordan globale endringer, slik som habitat- og klimaendringer påvirker soppsamfunn og deres økosystemfunksjoner.

Kontaktopplysninger finner du her.

Line Nybakken (NMBU)

Professor i anvendt skogøkologi med fokus på hvordan trær bruker karbonet de fanger i fotosyntesen, og hvordan dette påvirkes av klimaendringer og andre organismer i skogøkosystemet.

Kontaktopplysninger og mer informasjon finnes her.

Johan Asplund (NMBU)

Professor i skogøkologi som er interessert i koblinger mellom økologiske prosesser over og under bakken. Han er særlig interessert i hvordan planters forsvarsstoffer innvirker på andre organismer og på karbon- og næringssykler.

Kontaktopplysninger og mer informasjon finnes her.

Tone Birkemoe (NMBU)

Professor i entomologi med fokus på bevaring av insektenes artsmangfold, deres betydning i økosystemet og interaksjoner med andre organismer. Hun er spesielt interessert i insekter som er knyttet til død ved og deres interaksjoner med sopp.  

Kontaktopplysninger og mer informasjon finnes her.

Markus Osaland Fjelde (UiO)

Jeg er PhD-stipendiat i biologi ved Universitetet i Oslo og interessert i soppmangfold, økologi og evolusjon. Jeg er opptatt av å forstå mer av soppens rolle i ulike økosystemer og hvordan habitatforstyrrelser påvirker sammensetninger i mangfold. Jeg er også interessert i evolusjon av nisje-tilpasninger og hvilke faktorer som bestemmer soppens spesifisitet til ulike habitater.

Kontaktopplysninger og mer informasjon finnes her.

O. Janne Kjønaas (NIBIO)

Seniorforsker ved avdeling Skog og Klima, med hovedfokus på lagre og omsetning av karbon og nitrogen i skogsjord spesielt og hele skogøkosystemet generelt, samt hvordan skogskjøtsel og variasjon i biotiske, klimatiske og edafiske faktorer påvirker dette.

Kontaktopplysninger finner du her.

Lisa Fagerli Lunde (NMBU)

Postdoktor i økologi med fokus på sopp og insekters biologiske mangfold og deres roller i nedbrytning. Har jobbet med DNA-strekkoding for å beskrive artssamfunn og -sammensetning i død ved og kultivering av råtesopp for å forstå soppens økologi. Er spesielt interessert i hvordan insekter påvirker sopp i død ved, for eksempel som vektorer for spredning av soppsporer.

Kontaktopplysninger finner du her.

Rieke Lo Madsen (NMBU)

PhD-stipendiat i økologi og naturressursforvaltning som er interessert i karbonlagring bl.a. i boreal skog og spesielt hvilke prosesser som styrer denne. Fokuserer på økosystemøkologi, menn med særlig vekt på mekanismer som påvirker karbon i jorda.

Kontaktopplysninger og mer informasjon her.

Sundy Maurice (UiO)

Forsker i molekylær økologi, jeg er interessert i å forstå hvordan skogfragmentering påvirker og har påvirket organismemangfoldet assosiert med død ved og genetisk variasjonen innen ulike arter.

Kontaktopplysninger finner du her.

Ine-Susanne Methlie (UiO)

Jeg er PhD-stipendiat ved UiO og interesserer meg for populasjonsgenomikk. Jeg jobber med ulike organismer som lever i skogen, men har et spesielt fokus på sopp og på hvordan populasjoner blir påvirket genetisk av ytre faktorer som for eksempel klima, næringstilgang og habitatforstyrrelser.

Kontaktopplysninger og mer informasjon finnes her.

Jenni Nordén (NINA)

Seniorforsker i skogøkologi som er interessert i hvordan skogbruk, arealbruk og klimaendringer påvirker artssamfunn og karbondynamikk i jord og død ved, og sammenkoblinger mellom disse prosessene.

Kontaktopplysninger og mer informasjon finnes her.

Milda Norkute (NMBU)

PhD-stipendiat i økologi og naturressursforvaltning ved NMBU. Jeg er spesielt interessert i insekter og deres økologi innenfor skogøkosystemer. I EcoForest studerer jeg hvordan skogsbruk påvirker biodiversitet og økosystemfunksjoner, som nedbryting av dødved og skadedyrkontroll.

Kontaktopplysninger og mer informasjon finnes her.

Eivind Kverme Ronold (UiO)

PhD-stipendiat i biologi ved Universitet i Oslo. Jeg er interessert i mangfoldet av mikroorganismer i skogen og samspillet mellom disse. Spesielt hvordan endringer i økosystemet påvirker og endrer disse interaksjonene og konsekvensene av dette.

Kontaktopplysninger og mer informasjon finnes her.

Inger Skrede (UiO)

Førsteamanuensis i soppgenetikk ved Universitetet i Oslo, med fokus på hvordan sopp på død ved tilpasser seg habitat og klima. Hun jobber også med evolusjonære prosesser forbundet med populasjonsdivergens og at nye arter oppstår    

Kontaktopplysninger finner du her.

Ella Thoen (UiO)

Postdoktor i sopp-økologi ved Universitetet i Oslo. Jeg har jobbet mye med DNA-baserte metoder for å identifisere og forstå økologien til sopper i jord. I EcoForest fokuserer jeg på soppenes funksjoner i økosystemet og hvordan de påvirker karbondynamikken i skog

Kontaktopplysninger og mer informasjon her.

Anne Sverdrup-Thygeson (NMBU)

Professor i bevaringsbiologi og spesielt opptatt av mangfoldet av insekter og sopp i skog, og av samspillet mellom dette artsmangfoldet, naturgodene de leverer og skogbrukets påvirkning på det hele.

Dessuten opptatt av å formidle økologisk kunnskap i et forståelig format, til folk flest.

Kontaktopplysninger og mer informasjon her.