Presentasjonene fra webinaret

Her finner du pdf av alle presentasjonene fra Webinaret om skog, arter og karbon den 2. juni 2021:

Videoen fra Webinaret finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=Qo-lKEK0RTQ&ab_channel=Naturforskning

Program for skogseminaret 2. juni: Et webinar om skogbruk, artsmangfold og karbon

Her er lenke til strømminga: https://youtu.be/Qo-lKEK0RTQ

TidProgram 
 12:00Velkommen Ordstyrer: Juliet Landrø og Anne Olga Syverhuset NINA  
12:05DEL 1: FORSKNINGEN  
12:05INNLEDNING: Boreal skog i Norge: Skogbruk, biomangfold, karbonbinding og friluftsliv. Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU  
12:20Hva skiller en gammel, naturskogspreget skog fra en gammel, tidligere flatehogd skog – med tanke på biomangfold, karbon og økologiske prosesser? Line Nybakken, NMBU/EcoForest  
12:30Hva vil skje med soppsamfunnet i framtidens skog? Og hvordan vil klimaendringer påvirke biologisk mangfold og karbondynamikk i skog? Jenni Nordén, NINA/GreenFutureForest og ForBioFunCtioN  
12.45Hvordan påvirker treslagsskifte karbonbinding og biomangfold? O. Janne Kjønaas, NIBIO/BalanC  
13:00PAUSE 
13:10Kan vi forutsi hvilke insekter som lever hvor i skogen – og er sjeldne arter økologisk viktige? Tone Birkemoe, NMBU/BioEssHealth  
13:20  Hvordan påvirker samfunnets strukturer dagens forvaltning av skog? Ketil Skogen, NINA/ECOREAL  
13:35DEL 2: UTFORDRINGER
13:35Skogforvaltning – et kunnskapspuslespill Even Bergseng, NORSKOG
13:45Hvordan kan skogbruket bli mer naturvennlig? Christian Steel, Sabima
13:55Offentlig forvaltning Esben Kirk Hansen, skogforvalter i Bymiljøetaten, Oslo kommune  
14:05Friluftsliv – skogforvaltning og kunnskapsbehov Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv
14:15PAUSE  
14:20DEL 3: POLITIKERSAMTALE
 Hvordan er det for politikere å navigere i et felt med kontinuerlig utvikling av ny kunnskap? Hvordan bør forskere og politikere jobbe sammen for få til god forvaltning av skog? Hvordan kan vi bidra til at politikerne bruker forskningen i utforming av skogpolitikk?  

Anna Molberg, stortingskandidat Hedmark Høyre
Rasmus Hansson, stortingskandidat Miljøpartiet De Grønne, Oslo
Johan Edvard Grimstad, fylkesråd Senterpartiet
Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet  

Debattleder: Juliet Landrø, NINA  
14:50Avslutning  
  
  

Seminar om skogbruk, artsmangfold & karbon 2. juni

Den 2. juni fra kl. 12:00 til kl. 15:00 går EcoForest sammen med flere andre store forskningsprosjekter, næringsaktører og interesseorganisasjoner og arrangerer et åpent, digitalt seminar, der temaet er økt kunnskap og bedre dialog om norsk skog.

HER KAN DU MELDE DEG PÅ SEMINARET (GRATIS): Påmelding

Vi spør: Hvordan skal vi ta vare på artsmangfold og skogens viktige rolle som karbonfanger og karbonlager – samtidig med at skogbruket kan drive næring?

Seminaret vil ha tre bolker:

  • Du får høre hva forskere har funnet ut i de prosjektene som er avsluttet, og hva vi studerer i de prosjektene som er i gang.
  • Det blir input fra ulike aktører utenfor forskningen, både skognæring og miljøorganisasjoner, om hva de mener er hovedutfordringer og kunnskapshull.
  • Til slutt utfordrer vi politikere til debatt, for å diskutere og reflektere over sammenhengen mellom kunnskap og politikk – når det gjelder norsk skog.

Hold av datoen – mer informasjon kommer!

Kick-off møte 19.4. – EcoForest offisielt sparket i gang!

Foto: Even Bergseng

Prosjektet vårt ble i går offisielt sparket i gang! På Kick-off møtet deltok alle partnere fra skognæring, miljøvernorganisasjoner og forskningsinstitusjoner, samt vårt såkalte «advisory board» bestående av et godt knippe internasjonale fageksperter.

Lederne for de ulike arbeidspakkene presenterte foreløpige planer, og fikk gode innspill fra et ivrig Zoom-panel. Neste gang håper vi å kunne møtes i skogen! I ukene framover får vi det travelt med å finne fram til gode områder for våre feltstudier – har du gode tips om skoger som kunne passe, har vi fortsatt plass på lista!

Er du skogeier og vil bidra til spennende forskning?

Vi søker etter skogeiere på Østlandet som vil bidra til et nytt forskningsprosjekt (se mer informasjon under)! Vi leter spesifikt etter eldre produksjonsskog (hogstklasse V) av gran som har blitt flatehogd rundt 1950 eller tidligere. Samtidig er vi på utkikk etter gammel granskog som aldri har blitt flatehogd, så nær naturskog som mulig. Vi er klar over det meste av skogen har blitt plukkhogd e.l. på et eller annet tidspunkt. I forsøksfeltene vil det bli tatt prøver av død ved og jord, hengt opp insektfeller, utplassert noen korte tømmerstokker, samt poser med barnåler for å studere nedbrytning. Vi må også ta borprøver på noen trær. Ellers vil vi ikke aktiviteten vår påvirke skogen. Det er imidlertid viktig at skogen ikke blir hogd eller skjøttet på annet vis i prosjektperioden (2021-2025). Registrerte arter vil bli rapportert til nasjonale databaser i tråd med offentlige retningslinjer.

Hvis dere tror at dere har aktuelle bestand som vi kunne få lov til å benytte i våre studier, ta kontakt med Line Nybakken (NMBU): line.nybakken@nmbu.no, Tlf: 67231787

Foto: Anne Sverdrup-Thygeson

Prosjektsammendrag

I prosjektet «EcoForest» skal vi undersøke hvordan bestandsskogbruket påvirker biomangfold, økologiske prosesser og karbonlagring. Dette gjøres ved å sammenlikne eldre skog som aldri har vært flatehogd, med eldre skog som har vokst opp etter flatehogst. Vi vil kartlegge artsmangfoldet på tradisjonelt vis med feller og artsinventering samtidig som vi vil undersøke artsmangfoldet i jord og død ved med miljø-DNA. Skogens evne til å ta opp og lagre karbon vil bli undersøkt ved ulike metoder og vi vil se om karbonomsetningen er annerledes i de ulike skogtypene. Hvorvidt forskjell i artsmangfold og samspill mellom organismegrupper i de to skogtypene er med å påvirke karbonomsetningen vil bli undersøkt spesielt. Den genetiske variasjonen i enkelte arter vil bli analysert gjennom populasjons-genetiske studier. I tillegg til disse sammenligningene mellom eksisterende skoger med ulik historie vil vi også sette i gang en langtids overvåkningsstudie, hvor vi vil sammenlikne effekter av lukkede hogster med flatehogst. I EcoForest-prosjektet vil forskere fra UiO, NMBU, NINA og NIBIO jobbe sammen med partnere fra skogsektoren (Skogeierforbundet, NORSKOG, Oslo Kommune skoger) og ulike interesserorganisasjoner (WWF, Sabima). Målet er at vi sammen skal evaluere effekten av flateskogbruket og få en felles forståelse for hva for hva et bærekraftig skogbruk innebærer.

Et nytt prosjekt skal undersøke effektene av moderne skogbruk på skogens naturlige prosesser, biodiversitet og karbonlagring.

Svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus). Foto: Anne Sverdrup-Thygeson

De boreale skogene lagrer store mengder karbon og er levested for et omfattende biologisk mangfold, men hvor viktig er mangfoldet av sopp, bakterier og småkryp for dette karbonlageret? I Norge er det bare en liten andel av de boreale skogene som kan defineres som naturskog – skog som i liten eller ubetydelig grad er påvirket av mennesker. Majoriteten av norske skoger er betydelig påvirket av århundrer med aktivt skogbruk med omfattende plukkhogst fram til midten av forrige århundre, da flateskogbruket ble dominerende.

I EcoForest skal vi undersøke de langsiktige effektene av det moderne skogbruket på det biologiske mangfoldet i jord og død ved, og hvordan funksjonene disse små økosystemtjenerne utfører påvirker karbonlagringsprosessene. Studiene skal utføres ved å sammenligne eldre skoger hvor det tidligere har vært flatehogst, med skoger som aldri har vært flatehogd.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

UiO er prosjektkoordinator og i tillegg er forskere fra NMBUNIBIO og NINA involvert i prosjektet. Les mer om involverte personene her.

Øvrige partnere er Norges SkogeierforbundNORSKOGOslo Kommuneskoger, SABIMA og WWF.